Moduuli 9: Vastuullinen sijoittaminen – Opettajan ohjeet

Pörssikurssi opettajan opas

Viikon rakenne, teema ja oppimistavoitteet 

Pörssikurssin yhdeksäs viikko rakentuu kahdesta 75 minuutin osiosta.  

Osio 1 

  • PowerPoint-esitys viikon teemasta: Vastuullinen sijoittaminen
  • Kertaava quiz-tehtävä 
  • Viikkotehtävä: Vastuulliset osakerahastot 

Osio 2  

  • Viikon syventävä tehtävä: Corporate Knights ja maailman 100 vastuullisinta yritystä 

Ensimmäisen osion oppimistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, mitä vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan, kuinka vastuullista sijoittamista voi konkreettisesti toteuttaa, sekä tietää vastuullisen sijoittamisen tietolähteitä. Viikkotehtävässä opiskelijat opettelevat hyödyntämään vastuullisen sijoittamisen työkalua ja vastuullista osakerahastoa tietolähteenä. 

Toisessa osiossa opiskelija syventää osaamistaan vastuullisen sijoittamisen tietolähteiden osalta. Opiskelijat opettelevat käyttämään valmiita listauksia vastuullisista yrityksistä sekä syventämään tietämystään vastuullisista yrityksistä hyödyntämällä yhtiöiden sijoittajasivuja.  

Ohjeet luento- ja tehtävämateriaaleihin 

Kalvo 2: Tällä luennolla käydään läpi, mitä vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan. Sijoittajan silmin vastuullinen sijoittaminen mahdollistaa ylituottoja ja on tärkeä osa riskienhallintaa. Lisäksi luennolla käydään läpi, mitä eri tapoja on toteuttaa vastuullista sijoittamista ja kuinka vastuulliseen sijoittamiseen saa tietoa ja neuvoja. Yhtiökokouksissa omistajana vaikuttaminen on tärkeä osa sijoittajan konkreettista vastuullisuustoimintaa. Luennon lopuksi otetaan katsaus tulevaisuuteen ja katsotaan, mitä tulevaisuuden trendejä vastuullisen sijoittamisen saralla on näköpiirissä.  

Kalvo 4: Sijoittamisessa vastuullisuus kiteytyy kirjainlyhennelmään ESG. Kirjaimet ovat lyhennelmiä vastuullisuuden eri näkökulmista. E-kirjain tulee englanninkielisestä termistä ”Environmental” eli ympäristöön liittyviä vastuullisuusasioita. Ympäristöön liittyvä vastuullisuus ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemin toimivuuden. Sijoittajat pyrkivät arvioimaan siten esimerkiksi sijoituskohteen päästövaikutuksia tai sijoituskohteen vaikutuksia ilmastonmuutokseen. S-kirjain tulee englanninkielisestä termistä ”Social” eli yhteiskunta. Yhteiskuntaan liittyvä vastuullisuus ottaa huomioon kaikki yrityksen sidosryhmät aina henkilöstöstä asiakkaisiin ja muihin kumppaneihin asti. Yhteiskuntavastuussa korostuu ihmisarvo, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja syrjäytymisen ehkäisy. Sijoittajat haluavat olla esimerkiksi tietoisia siitä, että yhtiö noudattaa työehtosopimuksia eikä tuotannossa käytetä lapsityövoimaa. G-kirjain tulee puolestaan englanninkielisestä termistä ”Governance” eli hyvä hallinto. Hyvällä hallinnolla tarkoitetaan käytännössä sitä, ettei yhtiössä ole korruptiota, lahjontaa eikä rahanpesua. Tämä tarkoittaa käytännössä yhtiön sisäisten käytäntöjen aktiivista valvontaa sekä sitä, että yhtiössä keskitytään lisäämään läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. 

Kalvo 5: Vastuullisuuden huomioimalla sijoittajat pyrkivät parantamaan salkkujensa tuotto- ja riskiprofiilia. Mitä laajemmin sijoituskohteista ottaa selvää, sitä parempia sijoituspäätöksiä todennäköisesti tulee tehneeksi. Sijoittajalle vastuullisuuden huomioon ottaminen on erityisen tärkeää. Löytämällä vastuullisesti toimivia yhtiöitä sijoittajan on mahdollista löytää tuottavia sijoituskohteita, joista on saatavissa parempaa tuottoa. Paremman tuoton lisäksi sijoittaja tulee minimoineeksi riskejä, kun vastuullisuus huomioiden tulee huolellisesti perehtyneeksi yhtiöön ja sen liiketoimintaan. Tutkimusten mukaan vastuullinen sijoittaminen ei ainakaan laske sijoitustuottoja. 

Kalvo 6: On hyvä tiedostaa, että jokaisella on oma käsityksensä vastuullisuudesta. Sijoittajan kannattaa miettiä, mitkä ovat itselle tärkeitä asioita vastuullisuuden saralla ja mitä vastuullisuudella tavoittelee. Eri sijoituskohteita on helpompi vertailla, kun omat prioriteetit ovat selvillä. 

Kalvo 7: Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä tulevaisuuden uhkakuvista. Sen torjunnassa yrityksillä on merkittävä rooli. Yritysten omistajana voi paitsi saada tuottoa omille säästöilleen, niin myös vaikuttaa omistajana siihen, millaisia erityksiä meillä on ja siten pelastaa maailman.  

Kalvo 8: Vastuullisuus on yksi merkittävistä maailmaa ja ihmisten käyttäytymistä muovaavista megatrendeistä. Tulevaisuudessa tämä tulee näkymään kasvavana kuluttajakysyntänä uudenlaisille tuotteilla ja palveluille. Sijoittajana voi hyötyä pyrkimällä löytämään yhtiöitä, jotka ovat kyvykkäitä vastamaan tulevaisuuden muuttuvaan kuluttajakysyntään. Esimerkiksi vaihtoehtoiset materiaalit muoville ja uudenlaiset polttoaineet ovat merkittävässä roolissa, kun yhteiskunnat pyrkivät irtautumaan öljystä. Kasvipohjaiset ruokavalmisteet taas tulevat olemaan kysyttyjä, kun lihankulutusta pyritään vähentämään. Yritysten näkökulmasta vastuullisuustrendin huomioiminen on valtavan iso mahdollisuus saada kasvavia tuottoja tulevaisuudessa. Lisäksi vastuullisuuden huomioiminen nostaa myös asiakasuskollisuutta, sillä asiakkaiden tiedetään olevan uskollisempia vastuullisille brändeille.  

Kalvo 9: Vastuullisuuden huomioon ottaminen sijoituspäätöksiä tehdessä auttaa sijoittajaa löytämään tulevaisuuden menestyskohteita. Tulevaisuuden menestysyhtiöitä tulevat olemaan ne, jotka ovat kyvykkäitä vastaamaan tulevaisuuden kysyntään. Vastuullisen sijoittamisen voidaankin sanoa olevan katsomista tulevaisuuteen.  

Kalvo 10: Vastuullisuuden huomioon ottaminen on tärkeä osa sijoittajan riskienhallintaa. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa käytännössä perusteellista tutustumista yhtiön liiketoimintaan. Vastuullinen sijoittaja tuntee omat sijoituskohteensa erittäin hyvin. Sijoituskohdetta tarkasteltaessa tulisi ottaa huomioon lainsäädäntö ja mahdolliset muutokset siinä. Kiristyvä lainsäädäntö voi vaikuttaa merkittävästikin yhtiöiden liiketoimintaedellytyksiin. Asiakkaiden odotukset ja ympäröivän yhteiskunnan arvot ovat merkittäviä tekijöitä, jotka määrittelevät kysyntää. Nämä ovat erittäin tärkeä ottaa huomioon, koska yrityksen sidosryhmien arvoja rikkova toimintaa näkyy suoraan yrityksen osakekurssissa ja siten omistaja-arvossa. Tänä päivänä huonosti käyttäytyvä yritys on lähes poikkeuksetta huono sijoitus.  

Kalvo 11: Nykyään ei toimi toimintamalli, että tehtäisiin tuottoa hinnalla millä hyvänsä. Vastuuton toiminta näkyy omistaja-arvossa ja sijoituksen tuotossa.  

Kalvo 12: Esimerkkinä hoivakoti-gaten seurauksena yhden hoivakotipalveluja tuottavan yrityksen, ruotsalaisen Attendon osakekurssi tuli useita kymmeniä prosentteja alaspäin. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka vastuuton toiminta näkyy myös omistaja-arvossa.   

Kalvo 13: Pörssisäätiön ja Suomen Osakesäästäjien teettämässä, suomalaisia yksityissijoittajia tutkivassa Sijoittajabarometrissa kysyttiin, kuinka vastuullisuus vaikuttaa yksityissijoittajien sijoituspäätöksiin. 66 % vastanneista osakesijoittajista ottaa vastuullisuuden huomioon sijoituspäätöksiä tehdessään. 35 % vastaajista sulkee kokonaisia toimialoja pois tarkastelusta vastuullisuuden huomioidessaan ja 11 % vastaajista perehtyy vastuullisuusraportteihin.  

Kalvo 14: Jokaisen on hyvä miettiä, kuinka itse toteuttaa vastuullista sijoittamista. Vastuullista sijoittamista voi toteuttaa monella eri tavalla ja jokaisen tulisi löytää itselle parhaiten sopiva.  

Kalvo 15: Vastuulista sijoittamista on toteutettavissa monella eri tavalla. Seuraavaksi luennolla perehdytään, mitä vaihtoehtoisia strategioita vastuullisen sijoittamisen saralla on tarjolla. Vastuullisuusstrategiavalintaan vaikuttaa omat tavoitteet vastuullisen sijoittamisen suhteen. Vastuulliseen sijoittamiseen on paljon valmista tietoa saatavissa, jota sijoittajan kannattaa hyödyntää, jolloin kaikkea selvitystyötä ei tarvitse tehdä itse.  

Kalvo 16: Vastuulliseen sijoittamiseen pätee samat perusperiaatteet kuin kaikkeen muuhunkin sijoittamiseen. Lähde liikkeelle säästö- ja sijoitussuunnitelmasta. Vastuullinen sijoittaminen tulee ottaa huomioon sijoitussuunnitelmassa. Mieti sijoitussuunnitelmaa laatiessasi, miksi ylipäätään haluat sijoittaa vastuullisesti ja mitä sillä tavoittelet. Miten odotat vastuullisen sijoittamisen vaikuttavan tuottoon ja riskiprofiiliin?  Mieti myös, mitä eri vastuullisen sijoittamisen eri näkökulmia otat huomioon vai haluatko sisällyttää kaikki ESG-näkökulmat.  

Kalvo 17: Aloita vastuullisen sijoittamisen suunnittelu miettimällä, mikä/mitkä vastuullisen sijoittamisen näkökulmista ovat sinulle tärkeitä. 

Kalvo 18: ESG-integrointi tarkoittaa sitä, että sijoittaja sisällyttää ESG-kriteerit osaksi muita sijoitusvalintakriteerejään. Sijoitukset voi kohdistaa toimialansa vastuullisimpiin yhtiöihin tai poissulkea kokonaan tarkastelusta epäeettisenä pitämiään toimialoja, tuotteita tai yrityksiä. Poissulkeminen on Sijoittajabarometrin mukaan suomalaisten yksityissijoittajien eniten käytetty vastuullisen sijoittamisen menetelmä. Sijoituskohteeksi voi pyrkiä löytämään yhtiöitä, jotka hyötyvät vastuullisuustrendistä. Voit käyttää tässä omaa osaamistasi ja intuitiotasi. Asiakkaat ovat uskollisempia vastuullisille brändeille. Uudenlaisille tuotteille ja palveluille, kuten muovin ja fossiilisten polttoaineiden korvaajille, on kysyntää. Voit myös esimerkiksi pohtia, mitkä yhtiöt ovat parantamassa vastuullisuuskäytäntöjään eli ovat mahdollisia käänneyhtiöitä tällä saralla. 

Kalvo 19: Monet pörssiyhtiöt julkaisevat vastuullisuusraportteja tai kertovat vastuullisuudesta osana vuosikertomustaan. Niin kutsutuissa olennaisuusanalyyseissa yhtiöt määrittelevät niille tärkeimmät vastuullisuuden painopisteet, joita yksityissijoittaja voi peilata omiin prioriteetteihinsa. Yhtiöiden omien raporttien lisäksi yksityissijoittaja voi hyödyntää monia valmiita vertailuja ja listauksia. Kannattaa myös seurata uutisia yhtiöiden toiminnasta. Esimerkkejä listauksista ovat RobecoSAMin tutkimukseen perustuva Sustainability Yearbook, joka arvioi globaalisti eri toimialoilla toimivien yritysten vastuullisuutta, samoin Corporate Knightsin Global 100 -listaukset. Kummassakin on mukana myös suomalaisia yhtiöitä. Myös erilaiset indeksit listaavat johtavia yrityksiä vastuullisuudessa: esimerkiksi OMX GES Sustainability Finland -indeksi sisältää suomalaisia yhtiöitä. Voit etsiä salkkuusi vastuullisia rahastoja, vihreitä joukkolainoja tai vastaavia sijoituskohteita. Olemassa on sekä vastuullisia passiivisia indeksirahastoja että aktiivisia rahastoja. Muista selvittää tarkasti, mitä vastuullisuus millekin sijoituskohteelle tarkoittaa. Voit myös katsoa mitä kohteita rahaston sisällä on ja sijoittaa niihin itse. Useat pörssiyhtiöt käyttävät vastuullisuusraportoinnissaan GRI-standardeja. GRI:n tavoitteena on luoda yhteinen yleisesti hyväksytty malli yhteiskuntavastuuraportointiin. Määrämuotoisuus ja yhteiset standardit helpottavat lukijaa. EU:n vihreä taksonomia on valmistumassa – se auttamaa tulevaisuudessa sijoittajia yritysten vihreän liikevaihto-osuuden seuraamisessa. YK:n aloite kestävän liiketoiminnan edistämiseksi – 10 periaatetta on aloite, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen periaatteen mukaan. Aihepiireinä ovat ihmisoikeudet, ympäristö, korruption kitkeminen ja työelämän standardit. Global Compactissa mukana olevilla yrityksillä on velvollisuus raportoida YK:lle vuosittain vastuullisuusperiaatteiden noudattamisesta. 

Kalvo 20: Vastuullisia rahastoja voi etsiä esimerkiksi käyttämällä Morningstarin vastuullisuustyökalua. Työkalun avulla voit vertailla rahastoja vastuullisuuden, sijoituskohteiden, kulujen ja tuottojen näkökulmasta.   

Kalvo 21: Morningstarin työkalut löytyvät osoitteesta www.morningstar.fi ja valitsemalla oikealta yläkulmasta ”työkalut” ja sieltä ESG Screener.  

Kalvo 22: Voit hakea esimerkiksi suomalaisiin osakkeisiin sijoittavia osakerahastoja ja vertailla niitä vastuullisuuden näkökulmasta tarkastelemalla Morningstarin ”Sustainability Ratingia”. 

Kalvo 23: Suoraan osakkeisiin sijoittava voi myös hyödyntää rahastotyökalua miettiessään vastuullisia osakkeita. Valitsemalla työkalusta vastuullisen rahaston näet, mihin osakkeisiin vastuullinen rahasto on konkreettisesti sijoittanut. Vastuullinen sijoittaja voi lähteä haarukoimaan tästä listauksesta omaan salkkuun sopivaa vastuullisuuskriteerit täyttävää sijoituskohdetta.  

Kalvo 24: Corporate Knights listaa vuosittain maailman 100 vastuullisinta yritystä. Sijoittaja voi hyödyntää tätä listausta miettiessään vastuullisia sijoituskohteita. Listalta löytyy myös suomalaisia pörssiyhtiöitä.  

Kalvo 25: ScienceBasedTargets.org on toinen esimerkki listauksesta vastuullisista yhtiöistä. Se on CDP:n, YK:n Global Impactin, World Resource Institute:n ja WWF:n aloite. Listalle otetaan yhtiöitä, joilla on hyväksytty ilmastotavoite. Aloitteen tavoitteena on saada ilmastotavoitteet osaksi yhtiöiden käytäntöä.  

Kalvot 26-27: YK:n aloite kestävän liiketoiminnan edistämiseksi – 10 periaatetta on aloite, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen periaatteen mukaan. Aihepiireinä ovat ihmisoikeudet, ympäristö, korruption kitkeminen ja työelämän standardit. Global Compactissa mukana olevilla yrityksillä on velvollisuus raportoida YK:lle vuosittain vastuullisuusperiaatteiden noudattamisesta. Aloite käynnistettiin vuonna 2001, minkä jälkeen siihen on liittynyt tuhansia yrityksiä yli 160 eri maasta, myös Suomesta. 

Kalvo 28: Useat pörssiyhtiöt käyttävät vastuullisuusraportoinnissaan GRI-standardeja. Tavoitteena on luoda yhteinen yleisesti hyväksytty malli yhteiskuntavastuuraportointiin. Määrämuotoisuus ja yhteiset standardit helpottavat sijoittajaa. 

Kalvo 29: Poissulkeminen on suomalaisten yksityissijoittajien eniten käyttämä tapa toteuttaa vastuullista sijoittamista. Minkä toimialan sinä jättäisit pois vastuullisuussyistä? 

Kalvo 30: EU:n vihreä taksonomia on valmistumassa – se auttaa tulevaisuudessa sijoittajia yritysten vihreän liikevaihto-osuuden seuraamisessa, vähentää ”viherpesua” ja auttaa vertailemaan sijoituskohteita vastuullisuuden näkökulmasta. EU-taksonomia tulee määrittelemään, mitä sijoituksia voi kutsua kestäviksi. Se tulee myös lisäämään läpinäkyvyyttä, kun suurten sijoittajien on osoitettava, millä tavoin niiden investoinnit ovat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tavoitteiden mukaisia ja annettava tietoa siitä, miten ne täyttävät nämä velvoitteet. Lisäksi sijoitustuotteita tarjoavien toimijoiden tulee julkistaa tietoa kestävyysriskien huomioimisesta sijoituskohteissaan.  

Viikkotehtävä  

Viikkotehtävässä opiskelijat tutustuvat yhteen vastuulliseksi luokiteltuun rahastoon sekä vastuullisen sijoittamisen tietolähteeseen, Morningstariin.   

Syventävä tehtävä  

Viikon syventävässä tehtävässä opiskelijat tutustuvat vastuullisista yrityksistä kertoviin tietolähteisiin Corporate Knights:iin ja pörssiyhtiön sijoittajasivuihin. Corporate Knights on yritysvastuullisuutta edistävä tutkimus- ja mediayritys. Se julkaisee joka vuosi koko maailman kattavan listauksen 100 vastuullisimmasta yrityksestä.  

Pääset Corporate Knightsin raporttiin täältä: 

https://www.corporateknights.com/reports/2021-global-100/2021-global-100-ranking-16115328/

Mallivastaukset

Viikkotehtävä

Viikkotehtävässä opiskelijoiden tehtävänä on selvittää, mitä yksi vastuullisista osakerahastoista pitää sisällään. Opiskelijat tutustuvat Nordean ”Suomalaiset Tähdet”–rahastoon ja vastaavat siihen liittyviin kysymyksiin. Lähteenä käytetään Morningstarin rahastosivua.

1. Mihin omaisuusluokkiin rahaston varoja sijoitetaan?

a) Osakerahasto, joka sijoittaa vakaiden suomalaisten yhtiöiden pörssinoteerattuihin osakkeisiin.

b) Rahaston varoista suurin osa on osakkeissa ja pieni osuus käteisenä.

2. Minkälaisia osakkeita rahasto valitsee sijoituskohteikseen?

Rahaston sijoituskohteiden valinnassa keskeistä on osakkeiden edullinen arvostus ja yhtiöiden hyvät kasvumahdollisuudet.

3. Miten vastuullisuus näkyy rahaston toiminnassa? (kts. Dokumentit ja avaintietoesite)

a) Rahaston osakevalinnassa otetaan huomioon ESG-tekijät eli ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät. Rahastoon valitaan yhtiöitä, jotka ovat ottaneet liiketoiminnassaan huomioon ESG-tekijöihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

b) Rahaston sijoitustoiminnassa painotetaan yhtiöitä, jotka pystyvät vastaamaan globaaleihin kestävän kehityksen asettamiin vaatimuksiin ja keskittyvät uusiin ja kestäviin ratkaisuihin. Rahasto sulkee pois sellaisia yhtiöitä, joiden toiminta ei ole vastuullista ja kestävää.

4. Mihin toimialoihin on sijoitettu eniten? Listaa viisi suurinta.

1. Rahoituspalvelut, 2. Teknologia, 3. Teollisuus, 4. Ei-syklinen kulutus, 5. Terveydenhuolto

5. Kuvaile rahaston maantieteellistä hajautusta.

Euroalue suurin, toiseksi suurin euroalueen ulkopuolinen Eurooppa sekä pieni osuus Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

6. Mitkä ovat rahaston suurimmat sijoitukset? Listaa viisi suurinta.

1. Sampo, 2. Nokia, 3. Neste, 4. Kesko, 5. UPM-Kymmene 

Syventävä tehtävä

Viikon syventävässä tehtävässä opiskelijoiden tehtävänä on tutustua yhteen vastuullisista yrityksistä kertovaan tietolähteeseen, Corporate Knights:iin. Corporate Knights on yritysvastuullisuutta edistävä tutkimus- ja mediayritys. Se julkaisee joka vuosi koko maailman kattavan listauksen 100 vastuullisimmasta yrityksestä. Opiskelijat tutustuvat Corporate Knightsin vuoden 2022 listaukseen ja vastaavat kysymyksiin.

1. Mikä on Suomen vastuullisin yritys listauksen mukaan?

Suomalaisista yrityksistä parhaiten vuoden 2022 listauksessa sijoittui Neste.

2. Millä sijalla se on maailmanlaajuisessa listauksessa?

Neste oli vuoden 2022 listalla 24. Vuotta aiemmin Neste sijoittui neljänneksi.

3. Mitä muita suomalaisia yrityksiä on päässyt maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle?

Muita suomalaisia yrityksiä listalla ovat MetsoOutotec (sijoitus 40.), Kesko (sijoitus 69.) ja Nordea (sijoitus 70.).

—————————————–

Lopuksi opiskelijoiden tehtävänä on etsiä suomalaisista yrityksistä parhaiten menestyneen sijoittajasivut ja sieltä vastuullisuudesta kertova osio.

4. Mitä vastuullisuustavoitteita tällä yrityksellä on?

a) Neste on kehittynyt paikallisesta öljynjalostajasta yhdeksi maailman johtavista uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tarjoajista. Se on maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja sekä muovijätteen kemiallisen kierrätyksen kehittäjä. Neste jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien raaka-aineiksi.

b) Neste on sitoutunut vähentämään asiakkaidensa ilmastopäästöjä 20 miljoonalla tonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

c) Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä.

d) Nesteen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali arvoketju vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteeseen pyritään vähentämällä myytyjen tuotteiden päästöintensiteettiä 50 % vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon. Lisäksi Neste työskentelee aktiivisesti toimittajien ja kumppaneiden kanssa päästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussa.

5. Mitä se on tehnyt niiden eteen?

a) Vastuullisuus on otettu osaksi Nesteen liiketoimintastrategiaa eli se näkyy kaikessa yhtiön päivittäisessä tekemisessä. Vastuullisuustavoitteet on myös otettu osaksi Nesteen liiketoimintojen tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan jatkuvasti.

b) Neste on perustanut yhtiöstä ulkopuolisen, itsenäisesti toimivan Advisory Council on Sustainability and New Markets toimikunnan. Toimikunta koostuu joukosta asiantuntijoita, joiden tehtävä on ohjata ja tukea Nestettä vastuullisuusmuutoksessa.

c) Neste on myös tehnyt konkreettisia kansainvälisiä sitoumuksia vastuullisuustavoitteiden osalta. Neste raportoi tekemästään ilmastotyöstä Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -raportointisuosituksen mukaisesti. Neste on myös maailman kestävän kehityksen yritysneuvoston WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) jäsen. Neste on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact (UNGC) -aloitteen, jonka kymmenen periaatetta liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan.