Moduuli 17: Oma osakesalkku osa 2 – Opettajan ohjeet

Pörssikurssi opettajan opas

Viikon rakenne, teema ja tehtäväkuvaus 

Pörssikurssin 17. viikolla teemana jatkuu edeltävän viikon tavoin oman osakesalkun rakentaminen. Viikko alkaa alustuksella, jossa kerrataan opiskelijoille osakesijoittamisen riskit ja riskienhallinnan perusperiaatteet. Lopuksi käydään läpi, miten riskienhallinnan toteutumista voi seurata Kauppalehden Oma salkku-palvelussa. Riskejä ja riskienhallintaa on käyty yksityiskohtaisemmin läpi Pörssikurssin moduulissa 12. Opiskelijoiden viikkotehtävänä on jatkaa oman osakesalkun rakentamista Kauppalehden Oma salkku-palveluun. Osakesalkun rakentamisessa heidän tulee ottaa huomioon hajauttamisen eri periaatteet.  

Ohjeet luento- ja tehtävämateriaaleihin

Kalvot 1-2: Luennon alkuun käydään läpi viikon tehtävänanto. Alustuksen jälkeen opiskelijat jatkavat oman osakesalkun rakentamista, minkä ovat aloittaneet Pörssikurssin edeltävällä viikolla. Tätä ennen opiskelijoille kerrataan kuitenkin vielä osakesijoittamisen riskienhallinnan periaatteet. Tavoitteena on, että jokaisella olisi viikon päätyttyä vähintään 10 eri yhtiötä omissa salkuissaan. Salkun rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että eri hajauttamisen periaatteet toteutuvat mahdollisimman hyvin.  

Kalvo 3: Riskienhallinnan kertaaminen aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä riskillä sijoittamisessa tarkoitetaan ja mitä riskejä osakesijoittajaan kohdistuu. Sijoittamisessa riski merkitsee epävarmuutta tulevaisuuden tuotoista. Sijoittajalla on mahdollisuus hyvään tuottoon, mutta myös tappioon. Osakesijoittajaan kohdistuu ennen kaikkea omistamiinsa yhtiöihin liittyvät yritysriskit. Yritysriskejä ovat yksittäiseen yritykseen ja sen liiketoimintaan, markkina-alueeseen ja toimialaan liittyvät riskit. Yritysriskejä voidaan hallita ja käytännössä poistaa kokonaan hajauttamalla sijoituksia useaan erilaiseen yhtiöön. Yritysriskien lisäksi osakesijoittajaan kohdistuu markkinariskejä. Markkinariskejä ovat puolestaan sellaiset riskit, jotka vaikuttavat lähtökohtaisesti koko osakemarkkinaan ja siten kaikkiin osakkeisiin. Esimerkkinä talouden taantuma vaikeuttaa monen yrityksen toimintaedellytyksiä tai esimerkiksi finanssikriisi vaikuttaa lähtökohtaisesti koko osakemarkkinaan.  

Kalvo 4: Kuvaajalla voidaan kerrata opiskelijoille hajauttamisen hyötyjä sekä sitä, kuinka monella osakkeella saavutetaan optimaalinen salkkuhajautus. Salkun riskisyyttä saadaan optimaalisesti laskettua hajauttamalla sijoituksia 8-10 erilaiseen yhtiöön. Miksi sitten kuvaaja ei lähesty nollaa, vaikka osakkeiden määrää salkussa kasvatettaisiin jopa 1000 osakkeeseen? Osakesijoittajaan vaikuttaa yritysriskien lisäksi markkinariskit. Yritysriskejä saadaan hallittua ja käytännössä poistettua kokonaan hajauttamalla. Sijoitusten hajauttaminen eri yrityksiin ei kuitenkaan vaikuta markkinariskeihin ja siksi kuvaaja ei lähesty nollaa. Markkinariskejä saadaan hallittua ajallisella hajauttamisella ja niitä saadaan pienennettyä jakamalla sijoituksia eri omaisuuslajeihin. Jälkimmäisessä tapauksessa tosin sijoittajan tuotto-odotus laskee osakemarkkinan tuotto-odotuksesta.  

Kalvo 5: Hajauttamista eri yrityksiin voidaan toteuttaa kolmella tavalla. Sijoituksia voidaan jakaa eri toimialoille, markkina-alueille sekä markkina-arvoltaan eri suuruisiin yhtiöihin. Toimialahajautus on yksi helpoimmista tavoista hallita riskejä. Pörssissä yhtiöt on valmiiksi jaettu 11 eri toimialaan, jolloin sijoittajan tehtäväksi jää valita, millä toimialoilla toimivia yhtiöitä haluaa salkkuunsa sisällyttää. Hajauttamista eri markkina-alueille eli maantieteellistä hajauttamista ei tarvitse toteuttaa siten, että lähtisi sijoittamaan ulkomaisissa pörsseissä listautuneena oleviin yhtiöihin. Maantieteellisen hajauttamisen näkökulmasta oleellista on se, missä yhtiön asiakkaat sijaitsevat eli miltä maantieteellisiltä alueilta yhtiön liikevaihto rakentuu. Venäjän vuonna 2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainaan on osoittanut, että asiakkaiden lisäksi olisi tärkeää selvittää, missä yhtiön tuotantolaitokset ovat. Kolmantena tapana on sijoittaa markkina-arvoltaan eri suuruisiin yhtiöihin. Pörssissä yhtiöt on valmiiksi jaettu kolmeen luokkaan markkina-arvon mukaan eli suuriin, keskisuuriin ja pieniin yhtiöihin.  

Kalvo 6: Osakemarkkinan heiluntaa voidaan hallita ajallisella hajauttamisella. Ajallinen hajauttaminen tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että sijoituksia tehdään säännöllisesti tietyin aikavälein oman sijoitussuunnitelman mukaisesti. Ajallisella hajauttamiselle pienennetään riskiä, että sijoitettaisiin vain silloin, kun osakkeet ovat kalleimmillaan. Aikaperiodi on jokaiselle sijoittajalle yksilöllinen ja heijastelee monesti sijoittajan säästämistahtia. Sinänsä yhtä oikeaa vaihtoehtoa aikaperiodille ei ole, vaan oleellista on sijoitusten tekeminen säännönmukaisesti, jolloin tulee hallinneeksi markkinaheilahtelua. Toki todella tiheä sijoitussykli nostaa sijoittamisen kokonaiskuluja, mikä on hyvä ottaa huomioon.  

Kalvo 7: Loppuun on hyvä muistuttaa, että osakemarkkinan luonteeseen kuuluu voimakkaatkin markkinaheilahtelut erityisesti lyhyellä aikajänteellä. Markkinaheilahtelut ovat täysin luonnollista, eikä niitä kannata säikähtää. Osakesijoittamisessa pitkä sijoitusaika vähentää riskejä hajauttamisen lisäksi. Historian aikana osakemarkkina on aina noussut laskua edeltäneen huipun yläpuolelle. Sijoittajan pahin vihollinen onkin kärsimättömyys.  

Kalvot 8-9: Kauppalehden Oma salkku-palvelussa voi kätevästi seurata hajauttamisen toteutumista omassa salkussa. Palvelu kertoo, miten sijoitukset jakautuvat eri sijoitusinstrumentteihin ja miten salkussa olevat osakkeet jakautuvat eri toimialoille. 

Kalvo 10: Kalvossa on vielä kertauksena eri tietolähteitä, minkä avulla voi tutusta pörssiyhtiöihin.

Mallivastaukset

Tämän viikon tehtäviin ei ole mallivastauksia.