Moduuli 16: Oma osakesalkku osa 1 – Opettajan ohjeet

Pörssikurssi opettajan opas

Viikon rakenne, teema ja oppimistavoitteet 

Pörssikurssin 16. viikolla teemana on oman osakesalkun rakentaminen. Viikko alkaa alustuksella, jossa opiskelijoille esitellään Kauppalehden ilmainen Oma salkku-palvelu, jossa voi luoda itselleen oman osakesalkun oikeilla osaketiedoilla käyttämättä kuitenkaan oikeaa rahaa. Palvelu sopii siten erinomaisesti aloitteleville sijoittajille osakesijoittamisen kuivaharjoitteluun. Oma salkku -palvelun esittelyn jälkeen kerrataan opiskelijoille osakevalintakriteerit, joita on käyty yksityiskohtaisemmin läpi Pörssikurssin moduuleissa kuusi ja seitsemän. Viikkotehtävänä opiskelijat luovat itselleen oman salkun Kauppalehden palveluun ja alkavat rakentaa omaa osakesalkkua hyödyntämällä kurssilla opittua.  

Ohjeet luento- ja tehtävämateriaaleihin

Kalvot 2-4: Luennon aluksi käydään läpi, mikä on Kauppalehden ”Oma salkku” -palvelu. Kyseessä on maksuton palvelu, jossa voi luoda itselleen oman virtuaalisen osakesalkun. Salkkuun voi lisätä osakkeita pohjoismaisista pörsseistä reaaliaikaisesti päivittyvillä osaketiedoilla, mutta fiktiivisellä rahalla. Kauppalehden ”Oma salkku” -palvelu on siten aloittelevalle sijoittajalle erinomainen alusta kuivaharjoitella osakesijoittamista. Myös kokeneempi sijoittaja hyötyy palvelusta. Palvelussa voi kokeilla esimerkiksi erilaisia sijoitusstrategioita. Palveluun voi myös syöttää eri palveluntarjoajilla olevat sijoituksensa ja siten seurata omistusten kehitystä keskitetysti yhdestä paikasta. Palvelu mahdollistaa myös omistusten analysointia.  

Oma salkku -palvelu löytyy Kauppalehden nettisivujen pörssiosiosta. Palveluun pääsee myös suoraan osoitteesta www.kauppalehti.fi/oma-salkku . Uutena käyttäjänä tulee valita ”Luo tunnus”. Tunnuksen luominen edellyttää sähköpostiosoitetta sekä 18-vuoden ikää. Jos opiskelijat ovat alaikäisiä, tulee tämän osalta toimia siten, että jokainen opiskelija luo huoltajansa kanssa oman tilin. Toisena vaihtoehtona on, että opiskelijaryhmälle luodaan oma tunnus, jota kaikki käyttävät. Yhdelle tunnukselle voi luoda rajattomasti salkkuja. Etuna tässä vaihtoehdossa on se, että opettaja pystyy seuraamaan keskitetysti opiskelijoiden salkunrakentamista.  

Kalvot 5-10: Seuraavaksi luentomateriaalissa käydään läpi, kuinka salkku luodaan palveluun. Oma salkku-palvelun etusivulla on kohta ”Luo uusi salkku”. Tämän jälkeen pitää valita, minkä tyylisen salkun haluaa avata. Tuottosalkku toimii kuten arvo-osuustili ja osakesäästötili-salkku toimii kuten oikea osakesäästötili. Jos haluaa sijoittaa vain pörssiosakkeisiin, kannattaa valita osakesäästötili-salkku. Jos taas haluaa osakkeiden lisäksi rahastoja, tulee valita tuottosalkku.  

Salkkuvalinnan jälkeen voi lisätä haluamiaan arvopapereita salkkuun. Lisääminen tapahtuu käymällä läpi samat vaiheet kuin oikeita osakkeita ostettaessa osakevälittäjän kautta. Ensin valitaan, mitä osaketta halutaan salkkuun lisätä. Tämän jälkeen asetetaan hinta, lisättävien osakkeiden lukumäärä ja asetetaan välityspalkkio (osakkeiden lisäämisestä Oma salkku-palveluun ei siis joudu oikeasti maksamaan, mutta välityspalkkio asetetaan, jotta salkku kuvaisi mahdollisimman hyvin todellista elämää). Viimeisenä vaiheena tulee yhteenveto, josta ilmenee kaikki tieto osakkeiden lisäämiseen liittyen. Jos kaikki tiedot ovat oikein, tulee valita ”Lisää”. Tällöin osakkeet ilmestyvät salkkuun.  

Kalvot 11-14: Lopuksi esitellään lyhyesti Oma salkku-palvelun toiminnallisuutta. Salkusta pystyy kätevästi seuraamaan omien sijoitusten arvonkehitystä. Lisäksi palvelu nostaa esille omiin omistuksiin liittyviä ajankohtaisia uutisia. Erityisen hyödyllinen ominaisuus on palvelun osio, joka kertoo sijoittajalle, miten sijoitukset jakautuvat eri toimialoille ja omaisuusluokkiin. Tämä auttaa sijoittajaa seuraamaan sijoitussuunnitelmassa päätetyn allokaation ja hajautusstrategian toteutumista.  

Kalvot 15-16: Luento-osuuden lopuksi kerrataan aiemmin Pörssikurssilla esitellyt osakevalintakriteerit, jotta opiskelijoiden olisi helpompaa lähteä rakentamaan Kauppalehden Oma salkku-palveluun omaa sijoitussalkkua. Aluksi käydään läpi laadullisia osakevalintakriteerejä. Opiskelijoille palautetaan mieleen, kuinka laadullinen tarkastelu lähtee liikkeelle liiketoimintaan perehtymisestä. Liiketoimintaan perehtyminen tarkoittaa yhtiön tarjoomaan, asiakkaisiin, brändiin ja markkina-alueisiin perehtymistä. Tarjoomaan perehtymällä sijoittaja muodostaa kokonaiskuvan siitä, mistä yhtiön liikevaihto muodostuu ja minkälaisiin tarpeisiin ja kysyntään yhtiö on kykeneväinen vastaamaan. Yhtiön asiakkaiden selvittäminen puolestaan antaa kuvaa siitä, ketkä yhtiön tuotteista ja palveluista maksavat ja minkälaisia he ovat tarpeiltaan.  Brändillä puolestaan tarkoitetaan yritykseen ja ennen kaikkea sen tarjoomaan liitettäviä mielikuvia. Mielikuvat ovat tärkeitä, koska hyvän brändin omaavia tuotteita ihmiset haluavat ja ovat monesti niistä valmiita maksamaan korkeampaa hintaa kuin muista vastaavista tuotteista. Markkina-alueisiin perehtyminen puolestaan tarkoittaa sitä, että sijoittaja selvittää, missä yhtiön asiakkaat fyysisesti sijaitsevat ja mistä maista ja maantieteellisiltä alueilta yhtiön liikevaihto syntyy. Tällä on puolestaan tärkeä rooli, kun suunnitellaan maantieteellistä hajauttamista.  

Sijoittajan kannattaa ottaa myös selvää yhtiön toimialasta. Toimialan osalta olisi hyvä selvittää nykytilan lisäksi sen tulevaisuuden näkymiä. Yhtiön sijoittajatarina on myös hyvin merkityksellinen. Se on kuvaus siitä, mihin yhtiö on menossa ja miksi se on hyvä pitkän aikavälin sijoituskohde. Sijoittajatarina antaa siten kuvaa siitä, missä yhtiö aikoo olla tulevaisuudessa. Hienotkaan suunnitelmat eivät toteudu ilman osaavia tekijöitä. Sijoittajan tulisikin perehtyä yhtiön johtoon ja yrittää arvioida, onko se kykeneväinen johdattamaan yhtiön sille asetettuun tulevaisuuden tavoitetilaan. Johdon lisäksi olisi tärkeä perehtyä myös omistajakuntaan. Omistajat päättävät yhtiölle hallituksen, joka puolestaan valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja suunnittelee strategian. Sijoittajan olisikin hyvä selvittää, vastaavatko muun omistajakunnan intressit sitä, mitä on itse yhtiöltä hakemassa. Lopuksi olisi hyvä selvittää yhtiöön liittyviä riskejä ja pohtia, miltä kaikki laadullinen selvitystyö näyttäytyy megatrendien valossa. Onko yhtiön tuotteille ja palveluille kysyntää tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa? 

Kalvo 17: Määrällisistä osakevalintakriteereistä kerrataan aiemmin Pörssikurssilla esitellyt osakesijoittajan tunnusluvut. Toiminnan laajuutta, kannattavuutta ja kehitystrendiä voidaan arvioida tarkastelemalla liikevaihtoa ja liiketulosta. Liikevaihto antaa sijoittajalle arvokasta tietoa toiminnan volyymista. Liiketulos puolestaan antaa sijoittajalle kuvaa toiminnan kannattavuudesta. Tarkastelemalla lukuja pidemmältä ajanjaksolta saadaan kuvaa siitä, miten yritys on kasvamassa ja kehittymässä. 

P/e-luku mittaa osakkeen arvostusta kertomalla, kuinka nopeasti osake maksaisi itsensä takaisin, jos nykyinen tuloksentekotaso pysyisi vakiona tulevaisuudessa. Mitä nopeampi takaisinmaksuaika, sitä halvempi osake on ja päinvastoin.  

ROE-tunnusluku mittaa puolestaan yhtiön kannattavuutta kertomalla, kuinka paljon yhtiö on saanut tehtyä tulosta suhteessa omaan pääomaan. Mitä enemmän tulosta on kyetty tekemään suhteessa omaan pääomaan, sitä kannattavampi sijoituskohde on sijoittajien silmin tarkasteltuna.  

Net-gearing -tunnusluku mittaa yhtiön velkaantuneisuutta kertomalla, kuinka paljon yhtiöllä on korollista nettovelkaa suhteessa omaan pääomaan. Mitä enemmän yhtiöllä on korollista velkaa suhteessa omaan pääomaan, sitä velkaantuneempi yhtiö on.  

Osinkotuotto-% kertoo puolestaan, kuinka paljon yhtiön maksama osakekohtainen osinko on osakkeen hinnasta eli kuinka paljon sijoittaja saisi rahoilleen tuottoa, jos ostaisi yhtiön osakkeita ennen osingonmaksua. Osinkotuotto on siitä helppo tunnusluku, että isompi on lähtökohtaisesti aina parempi. Sitä voi myös käyttää vertailtaessa eri toimialoilla toimivia yhtiöitä keskenään ja jopa vertailtaessa osinkotuottoa eri omaisuuslajien tuottoon kuten korkotuottoon.  

Kalvo 18: Opiskelijoille kerrataan myös eri tietolähteitä pörssiyhtiöihin liittyen. Nasdaq Helsingin ja Kauppalehden sivuilta saa kattavasti tietoa Helsingin pörssiin kuuluvista yhtiöistä. Sijoittajasivuilta on puolestaan saatavissa yksityiskohtaista tietoa yhtiöistä. Pörssisäätiön Pörssi-iltojen YouTube-tallenteet ovat kompakti 15 minuutin paketti yhtiöstä pähkinänkuoressa.  

Kalvo 19: Luennon lopuksi annettaan vielä käytännön vinkkejä, miten lähteä liikkeelle oman osakesalkun rakentamisessa. Aluksi kannattaa miettiä, mistä toimialoista on kiinnostunut ja mistä ei. Oman kiinnostuksen ja tietämyksen lisäksi toimialoja voi rajata pois vastuullisuussyistä tai ottamalla huomioon maailmaa muokkaavat megatrendit ja ottaa tarkasteluun muutoksesta mahdollisesti hyötyviä toimialoja. Tällä tavoin saa rajattua jo tarkasteltavien yhtiöiden joukkoa huomattavasti pienemmäksi.  Valitun toimialan sisällä potentiaalisten yhtiöiden joukkoa saadaan taas pienennettyä hyödyntämällä esimerkiksi markkina-arvojaottelua eli miettimällä, minkä kokoisiin yhtiöihin haluaa sijoittaa. Lisäksi voi asettaa tiettyjä raja-arvoja eri tunnuslukujen suhteen, mitkä yhtiöiden on täytettä, jotta ne pääsisivät viimeisen vaiheen laadulliseen arviointiin.

Mallivastaukset

Tämän viikon tehtäviin ei ole mallivastauksia.